RODO

Adres naszej strony internetowej to makroserwis.pl

Ochrona danych osobowych:

Wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) chcielibyśmy Państwa poinformować, że dane osobowe znajdujące się w naszej bazie są zabezpieczone i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Makroserwis, NIP 9531376694, ul. Spokojna 12, Bydgoszcz.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Jesteśmy do Państwa dyspozycji – korespondencję prosimy kierować: Makroserwis, NIP 9531376694, ul. Spokojna 12, Bydgoszcz. tel. 52 353 3909, e-mail: makroserwis@makroserwis.pl

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane

Dane gromadzimy i przetwarzamy w formie:
1. Elektronicznej na:
– komputery biurowe
– komputery przenośne
2. Papierowej:
– dokumentacja obsługi serwisu oraz sprzedaży w biurze i na czas czynności poza biurem.

Gromadzone dane, Zasady Przetwarzania

Przechowujemy dane, które od Państwa otrzymujemy na potrzeby:
– przyjmowania/ obsługi/ zamykania zleceń serwisowych odpłatnych i gwarancyjnych,
– przyjmowania/ obsługi/ zamykania zamówień sprzedażowych odpłatnych,
– przyjmowania/ obsługi/ zamykania gwarancji na towary i usługi,
– nawiązywani i utrzymywania bieżącego kontaktu,
– wystawiania dokumentów serwisowych i księgowych,
– kontaktu ofertowego.

Zgoda na przetwarzanie danych

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest zawsze dobrowolna.

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  1. Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych.
  2. Zgodę na przetwarzanie danych zostanie cofnięta.

Uprawnienia osób, których dane przetwarzamy

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zabezpieczenie Danych Osobowych

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.